Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Consument

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met Graveerbedrijf Putters online

Partijen

Consument en Graveerbedrijf Putters online 

Overeenkomst op afstand

een Overeenkomst op afstand waarbij in het kader van een door Graveerbedrijf Putters online georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand

Techniek voor communicatie op afstand

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst op afstand, zonder dat Consument en Graveerbedrijf Putters online gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen

Bedenktijd:

de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand

Dag

Kalenderdag

Duurtransactie

een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

Duurzame gegevensdrager:

elk middel dat de Consument of Graveerbedrijf Putters online in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2. Identiteit van Graveerbedrijf Putters online

Graveerbedrijf Putters

Holzstraat 7

6461 HK Kerkrade

Telefoon: 045-5670720

E-mail: info@graveerbedrijf.com

KvK-nummer: 14050251

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Graveerbedrijf Putters online en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Graveerbedrijf Putters online en de Consument in het kader van de Webshop.

2.    Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Graveerbedrijf Putters online zijn in te zien en zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.    Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4. Het aanbod

1.   Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als Graveerbedrijf Putters online gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Graveerbedrijf Putters online niet.

3.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·     de prijs inclusief belastingen;

·     de eventuele kosten van aflevering;

·     de wijze waarop de Overeenkomst op afstand  tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·     het al dan niet van toepassing zijn van het Herroepingsrecht;

·     de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;

·     de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

·     de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

·     indien de Overeenkomst op afstand na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;

·     de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Overeenkomst op afstand tot stand komt;

·     de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de Overeenkomst op afstand kan worden gesloten;

·     de minimale duur van de Overeenkomst op afstand in geval van een Overeenkomst op afstand die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten.

 

Artikel 5. De Overeenkomst op afstand

1.   De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.   Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Graveerbedrijf Putters online onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.

3.   Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft Graveerbedrijf Putters online passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Graveerbedrijf Putters online daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.  

Graveerbedrijf Putters online kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Graveerbedrijf Putters online op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.  

Graveerbedrijf Putters online zal bij het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:

a.   het (bezoek)adres van de vestiging van Graveerbedrijf Putters online waar de Consument met klachten terecht kan;

b.   de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;

c.   de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d.   de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Graveerbedrijf Putters online deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der Overeenkomst op afstand op afstand;

e.   de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst op afstand indien de Overeenkomst op afstand een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.  Indien Graveerbedrijf Putters online zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht en uitsluiting Herroepingsrecht

1.     Bij de aankoop van producten uit de webshop heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Graveerbedrijf Putters onlinere tourneren, conform de door Graveerbedrijf Putters online verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Producten kunnen ook in de winkel geretourneerd worden.

2.     LET OP: Het in lid 1 genoemde Herroepingsrecht is niet van toepassing op:

-        producten die op verzoek van de Consument gepersonaliseerd zijn door een gravure;

-        producten die op verzoek van de Consument door Graveerbedrijf Putters online op speciaal verzoek van de Consument zijn ontwikkeld of gegraveerd en voorzien zijn van logo’s, namen of andere aanduidingen die te herleiden zijn naar derden;

-        producten die op maat zijn besteld.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

1.   Indien de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Graveerbedrijf Putters online dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8. De prijs

1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

2.    In afwijking van het vorige lid kan Graveerbedrijf Putters online producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Hommel online geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien Hommel online dit bedongen heeft en:

a)   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b)   de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.    De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 9. Conformiteit en Garantie

1.   Graveerbedrijf Putters online staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.   Een door Graveerbedrijf Putters online , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Hommel online jegens Hommel online kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

 

Artikel 10. Levering en uitvoering

1.   Graveerbedrijf Putters online zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.   Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Graveerbedrijf Putters online kenbaar heeft gemaakt.

3.   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Hommel online geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de afgesproken termijn uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan bericht. Het is

Graveerbedrijf Putters online toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Graveerbedrijf Putters online bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.   Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Graveerbedrijf Putters online zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Graveerbedrijf Putters online brengt de Consument hiervan vooraf op de hoogte.

5.   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij Graveerbedrijf Putters online , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11. Duurtransacties

1.   De Consument kan een Overeenkomst op afstand die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.   Een Overeenkomst op afstand die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de Overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de Overeenkomst op afstand worden voortgezet als een Overeenkomst op afstand voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de Overeenkomst op afstand maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 12. Betaling

1.   Tenzij anders overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij de bestelling van het product via de op de webshop aangegeven betalingsmogelijkheden. Verzendkosten komen voor rekening van de Consument.

2.   De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Graveerbedrijf Putters online te melden via het in artikel 2 opgenomen e-mailadres.

3.   In geval van wanbetaling van de Consument heeft Graveerbedrijf Putters online behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

Consument is bij een opdracht met gravure (logo’s e.d.) verantwoordelijk voor de toestemming van de auteursrechthebbende(n) om de gravure te mogen laten uitvoeren door Graveerbedrijf Putters online. Graveerbedrijf Putters online is niet verantwoordelijk voor schending van auteursrechten en/of merkbeschermingen die door de Consument worden gepleegd middels door Graveerbedrijf Putters online geleverde producten. Graveerbedrijf Putters online is gerechtigd gegraveerde producten te gebruiken en/of om gegraveerde producten van de Consument te plaatsen op haar website als voorbeeld- c.q. promotiemateriaal. Indien logo’s en/of benamingen vertrouwelijk zijn of geacht zijn als vertrouwelijk te worden behandeld zal Graveerbedrijf Putters online de logo’s en/of benamingen eerst openbaar maken zodra het vertrouwelijk karakter daarvan is opgeheven. Indien de Consument niet wenst dat het product op de website wordt geplaatst dient hij dit vooraf kenbaar te maken.

 

Artikel 14. Overmacht en aansprakelijkheid

1.   Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Graveerbedrijf Putters online niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ten aanzien van reeds geleverde producten kan de overeenkomst niet ontbonden worden.

2.   Eventuele aansprakelijkheid van Graveerbedrijf Putters online wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst op afstand is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het maximale bedrag van de door die Overeenkomst op afstand bedongen prijs (exclusief BTW).

3.   Aansprakelijkheid van Graveerbedrijf Putters online voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is in ieder geval uitgesloten.

 

Artikel 15. Klachten

1.   Klachten kunnen bij Graveerbedrijf Putters online ingediend worden via de in artikel 2 opgenomen contactgegevens.

2.   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Graveerbedrijf Putters online, nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.   Bij Graveerbedrijf Putters online ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Graveerbedrijf Putters online binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 17. Privacyverklaring

Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de Privacyverklaring op de website.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen worden geschillen voorgelegd aan de Rechtbank Limburg.

 

Artikel 19. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of niet voldoende voorzien zal tussen partijen overleg worden gepleegd.